Informacje dla studentów pierwszego roku, studiów pierwszego stopnia (licencjackich)

opiekun roku: dr Jan Kraszewski

Aktualności Informacje o studiach Śródroczni

 • Informacje o przedmiotach do wyboru, dostępnych dla studentów na II semestrze:

  Wycena i Analiza Instrumentów Finansowych 1
  Wykładowca: dr Marek Arendarczyk
  Wykład przeznaczony dla osób zainteresowanych matematyką finansową. Przedmiot obowiązkowy dla specjalności Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach.

  Programowanie Obiektowe 1
  Wykładowca: dr Krzysztof Tabisz
  Wykład obowiązkowy dla specjalności Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach, Matematyka aktuarialno-finansowa, Analiza danych i Matematyka stosowana (pozostali studenci też mogą robić ten przedmiot, w połączeniu ze swoją kontynuacją jest zamiennikiem Wstępu do Informatyki i Programowania). Występuje w dwóch wersjach: w tym semestrze programujemy w C++, w semestrze zimowym dostępna będzie wersja PO 1 (Python), czyli programowanie w Pythonie. Kontynuacje PO 2 i PO 2 (Python) dostępne są  w kolejnym semestrze.

  Topologia
  Wykładowca: prof. Grzegorz Plebanek
  Wykład obowiązkowy dla specjalności teoretycznej. Trudny, dla ambitnych studentów, ale bardzo przydatny.

  Wprowadzenie do Teorii Zbiorów
  Wykładowca: dr Jan Kraszewski
  Wykład sugerowany dla specjalności teoretycznej, co oczywiście nie wyklucza innych chętnych. Trudny (ale ciekawy...).

  Psychologia
  Wykład obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej, wyraźnie zalecane jest realizowanie go na II semestrze.

  Excel

  LaTeX

  Wykład humanistyczny (Wstęp do socjologii, Zasady krytycznego myślenia) oraz Ochrona Własności Intelektualnej. Kiedyś trzeba je zrealizować. Może teraz?

 • Jest już Przewodnik dla nowo przyjętych (latem 2017) studentów matematyki. Lektura obowiązkowa!
 • Szczegółowa informacja dotycząca nauki języków obcych oraz testu kwalifikacyjnego dla studentów rozpoczynających studia licencjackie w roku akademickim 2017/2018 na matematyce i na ISIMie.

Poczytaj blog prof. Ewy Damek, skierowany do studentów pierwszego roku.

Zadaj pytanie opiekunowi roku na forum studenckim.


Zasady zaliczeń

 1. Decyzje dotyczące studentów I roku matematyki, przyjętych w październiku, którzy kończą I semestr i nie zaliczyli przynajmniej jednego z obowiązkowych przedmiotów.
 2. Decyzje dotyczące studentów I roku matematyki, którzy kończą II semestr i nie zaliczyli przynajmniej jednego z obowiązkowych przedmiotów.
 3. Ogólnouniwersyteckie zasady zaliczania języków obcych.

Organizacja studiów

Organizacja studiów jest oparta na systemie punktowym, w którym do ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia należy zebrać odpowiednią liczbę punktów za przedmioty obowiązkowe i za przedmioty, które student wybiera sam. Część wymaganej liczby punktów studenci mogą zdobywać za przedmioty niekierunkowe oraz, za zgodą Dziekana, za zajęcia prowadzone na innym wydziale i uczelni. Prócz zajęć typowo akademickich, w ofercie studiów znajdują się również tzw. kursy narzędzi informatycznych oraz kursy zawodowe. Ich zadaniem jest nauczenie studentów narzędzi aktualnie używanych w praktyce informatycznej, w praktyce sfery ekonomiczno-finansowej czy umiejętności praktycznych przydatnych w pracy nauczyciela.

Punkty otrzymuje się zaliczając przedmioty obowiązkowe i przedmioty, które student sam wybiera w czasie studiowania. Ogólne zasady systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System), na którym oparty jest system punktowy, określają przeciętną liczbę 30 punktów na semestr. Aby ukończyć studia pierwszego stopnia, student powinien zdobyć 171 punktów. Po zaliczeniu szóstego semestru, student otrzymuje dodatkowo 5 punktów ECTS za przygotowanie pracy licencjackiej i 4 punkty ECTS za zdany egzamin dyplomowy.

Przedmioty prowadzone dla studentów pierwszego roku

Semestr pierwszy

 • Analiza matematyczna 1 (bądź 1P) oraz Analiza matematyczna I (rzymska jedynka)
 • Algebra liniowa 1 oraz Algebra liniowa 1R
 • Kombinatoryka
 • Wstęp do matematyki R
 • Wprowadzenie do laboratorium komputerowego

Semestr drugi

 • Analiza matematyczna 2 (bądź 2P) oraz Analiza matematyczna II (rzymska dwójka)
 • Algebra liniowa 2 oraz Algebra liniowa 2R
 • Kombinatoryka R
 • Wstęp do matematyki
 • Przedmiot do wyboru dla pierwszego roku

Wykłady oznaczone literą R bardziej zaawansowane, wykłady bez literki są na poziomie standardowym, literka P oznacza poziom podstawowy. Nie można otrzymać równocześnie punktów za ten sam przedmiot zaliczony różnych poziomach. Co ważne, niezależnie od tego, czy student wybierze poziom standardowy, czy rozszerzony, otrzyma pełnowartościową wiedzę i nie będzie miał żadnych formalnych ograniczeń przy późniejszym wyborze specjalności.

Zaliczanie semestrów

Aby zaliczyć pierwszy semestr należy zdobyć 25 punktów ECTS oraz zaliczyć przedmioty:

 • Analiza matematyczna 1 (lub I, lub 1P),
 • Algebra liniowa 1 (lub 1R),
 • Kombinatoryka lub Wstęp do matematyki R.

Aby zaliczyć drugi semestr należy zdobyć 60 punktów ECTS (łącznie z semestrem pierwszym) oraz zaliczyć przedmioty:

 • Analiza matematyczna 2 (lub II, lub 2P),
 • Algebra liniowa 2 (lub 2R),
 • Kombinatoryka lub Kombinatoryka R,
 • Wstęp do matematyki lub Wstęp do matematyki R.

Proszę zapoznać się z programem studiów i zasadami zaliczeń - tam podane są zasady zaliczania semestrów, jeżeli nie zostały spełnione powyższe warunki.

Proszę przede wszystkim przeczytać, kiedy student zostaje skreślony z listy studentów.

Powrót do początku strony.